Hạt giống cây dó bầu (Trầm Hương), cách gieo hạt đảm bảo nảy mầm 99%

1.200.000