Cây hoàng tinh (củ cây cơm nếp) bổ tì nhuận phế sinh tân

300.000